Wnioski na pomoc finansową i paczki mikołajkowe ( dzieci do 15 lat) z ZFŚS proszę składać do 15.10.2020r. Druk wniosku taki sam jak na wczasy.

Wniosek do pobrania w załączniku. Szczegółowa informacja pod numerem telefonu 793 027 445.

Do pobrania

skanowanie0019.pdf (980 pobrań)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1

w Skarżysku – Kamiennej”

Wartość niniejszego postępowania nie przekracza równowartości kwoty 214 000 euro.

 

 

 1. zał.-1-SIWZ-Warunki-przetargowe.doc (612 pobrań)
 2. zał.-2-oferta.docx (556 pobrań)
 3. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (569 pobrań)
 4. zał.-4-1-Dostawa-mięsa-i-wędlin.xlsx (529 pobrań)
 5. zał.-4-2-Dostawa-pieczywa.xlsx (491 pobrań)
 6. zał.-4-3-Dostawa-nabiału.xlsx (512 pobrań)
 7. zał.-4-4-Dostawa-art.-spożywczych.xlsx (501 pobrań)
 8. zał.-4-5-Dostawa-mrożonek-i-ryb-mrożonych.xlsx (516 pobrań)
 9. zał.-4-6-Dostawa-wyrobów-garmażeryjnych.xlsx (512 pobrań)
 10. Zał-5-Zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (536 pobrań)
 11. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (499 pobrań)
 12. zał.-7-dla-zadań-1-6-Istotne-post.-umowy.doc (524 pobrania)
 13. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (504 pobrania)
 14. ZP400PodgladOpublikowanego.pdf (516 pobrań)

Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ),

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Dostawa

Przetarg nieograniczony

277 100,00zł. netto

II kwartał

Plan-zamówień-publicznych-ZSP-Nr-1-na-2020.docx (534 pobrania)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

Zadanie 1: Dostawa mięsa i wędlin

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

Zadanie 2: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

Zadanie 3: Dostawa nabiału

Zadanie 4: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych

Zadanie 5: Dostawa mrożonek i ryb

Zadanie-1-UNIEWAŻNIENIE.docx (534 pobrania) Zadanie-Nr-2-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (544 pobrania) Zadanie-Nr-3-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (565 pobrań) Zadanie-Nr-4-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (559 pobrań) Zadanie-Nr-5-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx (542 pobrania)

 

ZP.271.1.2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa  artykułów  spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1   w Skarżysku – Kamiennej 

 

Zamawiający informuje , iż dokonuje korekty informacji z otwarcia ofert.  W informacji zamieszczonej 05.08.2019 r.
Zamawiający wpisał ofertę Nr 2 „INTERPOLAR” Magdalena Pytel  ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce a nie wpisał ceny pod zadaniem, na które oferta ta została złożona.

zapis przed korektą:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zadanie Nr 1  Dostawa mięsa i wędlin

Zadanie Nr 2   Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 

Zadanie Nr 3  Dostawa  nabiału

Zadanie Nr 4  Dostawa pozostałych artykułów  spożywczych 

Zadanie Nr 5   Dostawa mrożonek i ryb

2

 „INTERPOLAR” Magdalena Pytel

ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce

————–

—————

—————

—————

————

Zapis po korekcie:

2

„INTERPOLAR” Magdalena Pytel

ul. Wiejska 55; 25-319 Kielce

————

————-

————-

————-

30.223,00 zł.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Skarżysku-Kamiennej”

 

Skarżysko – Kamienna 05.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), w imieniu Zamawiającego przedstawiam informacje podane podczas otwarcia ofert:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 286.513 zł.

w tym:

Zadanie Nr 1: Dostawa mięsa i wędlin : 82.744 zł. brutto

Zadanie Nr 2: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych : 12.705,00 zł. brutto

Zadanie Nr 3: Dostawa nabiału : 55.093,00 zł. brutto

Zadanie Nr 4: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych: 97.163,00 zł. brutto

Zadanie Nr 5: Dostawa mrożonek i ryb mrożonych : 38.808,00 zł. brutto

INFORMACJA-z-otwarcia-ofert.docx (541 pobrań)

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

 

 1. SIWZ - Warunki przetargowe (531 pobrań)
 2. zał.-2-oferta.docx (536 pobrań)
 3. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (554 pobrania)
 4. zał.-4-1-ZADANIE-Nr-1-Dostawa-mięsa-i-wędlin-2019.docx (517 pobrań)
 5. zał.-4-2-ZADANIE-Nr-2-Dostawa-pieczywa-i-wyrobów-cukierniczych-Formalarz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (487 pobrań)
 6. zał.-4-3-ZADANIE-Nr-3-Dostawa-nabiału-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (566 pobrań)
 7. zał.-4-4-ZADANIE-Nr-4-Dostawa-pozostałych-art.-spożywczych-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (542 pobrania)
 8. zał.-4-5-ZADANIE-Nr-5-Dostawa-mrozonek-i-ryb-mrozonych-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (512 pobrań)
 9. zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego.dotx (507 pobrań)
 10. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (526 pobrań)
 11. zał.-7-dla-zadań-1-5-Istotne-post.-umowy.doc (534 pobrania)
 12. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (526 pobrań)
 13. ZP400PodgladOpublikowanego.pdf (543 pobrania)

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

KLAS III GIMNAZJUM

W dniach 10 – 11 – 12.04.2019 uczniowie klas III przystępują do egzaminów gimnazjalnych.

Uczniowie zgłaszają się przy wyznaczonych salach o godz. 8:15.

Rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00.

Czas trwania egzaminu :

10.04.2019 /środa / część humanistyczna:

 1. historia i wos 9:00 – 10:00.
 2. j.polski 11:00 – 12:30.

11.04.2019 /czwartek/ część matematyczno-przyrodnicza:

 1. przedmioty przyrodnicze 9:00 – 10:00.
 2. matematyka 11:00 – 12:30.

12.04.2019 /piątek/ część język obcy:

 1. poziom podstawowy 9:00 – 10:00.
 2. poziom rozszerzony 11:00 – 12:00.

Uczniowie z opinią o dysleksji oraz orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają wydłużony czas pisania .

W przerwie między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie spędzają czas na holu przy sklepiku.

Zakaz posiadania telefonów na egzaminie (pod karą jego unieważnienia).

Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni na egzamin.

Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Do pobrania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

„Świadczenie usługi konserwacji, przeglądu i usuwania awarii dźwigów towarowych (3 szt.) zainstalowanych w Zespole Szkół Publicznych nr1 w Skarżysku – Kamiennej (zaplecze kuchenne)”

Świadczenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

Wywóz odpadów stałych niesegregowanych w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Do pobrania:

Plan-zamówień-publicznych-ZSP-Nr-1-na-2018-rok.docx (696 pobrań)