SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

 

 1. SIWZ - Warunki przetargowe (679 pobrań)
 2. zał.-2-oferta.docx (677 pobrań)
 3. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (686 pobrań)
 4. zał.-4-1-ZADANIE-Nr-1-Dostawa-mięsa-i-wędlin-2019.docx (644 pobrania)
 5. zał.-4-2-ZADANIE-Nr-2-Dostawa-pieczywa-i-wyrobów-cukierniczych-Formalarz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (634 pobrania)
 6. zał.-4-3-ZADANIE-Nr-3-Dostawa-nabiału-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (697 pobrań)
 7. zał.-4-4-ZADANIE-Nr-4-Dostawa-pozostałych-art.-spożywczych-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (681 pobrań)
 8. zał.-4-5-ZADANIE-Nr-5-Dostawa-mrozonek-i-ryb-mrozonych-Formularz-rzeczowo-cenowy-2019.docx (640 pobrań)
 9. zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego.dotx (636 pobrań)
 10. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (674 pobrania)
 11. zał.-7-dla-zadań-1-5-Istotne-post.-umowy.doc (664 pobrania)
 12. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (653 pobrania)
 13. ZP400PodgladOpublikowanego.pdf (678 pobrań)

 

Share →