Gmina Skarżysko-Kamienna, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Do pobrania

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Świadczenie usług dezynsekcji i deratyzacji w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

„Świadczenie usługi konserwacji, przeglądu i usuwania awarii dźwigów towarowych (3 szt.) zainstalowanych w Zespole Szkół Publicznych nr1 w Skarżysku – Kamiennej (zaplecze kuchenne)”

Świadczenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

Wywóz odpadów stałych niesegregowanych w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”.

Skarżysko-Kamienna dnia 29.11.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę laptopów 3 szt. dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku –

Kamiennej – specyfikacja w załączniku

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane a realizacją zamówienia
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 6.12.2018r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna
– za pośrednictwem poczty elektronicznej zspnr1skarzysko@o2.pl
Termin realizacji:
W/w dostawa będzie wykonana w okresie od 07.12.2018 do 14.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1

mgr Elżbieta Chajduga

 1. zapytanie-laptopy.docx (518 pobrań)
 2. skanowanie0032.pdf (484 pobrania)
 3. Laptopy.docx (441 pobrań)

Skarżysko-Kamienna dnia 26.11.2018r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę tablicy interaktywnej 78’ z projektorem krótkoogniskowym (zestaw)2szt. dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

– specyfikacja w załączniku

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane a realizacją zamówienia

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2018r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Termin realizacji:
Usługi na w/w badania będą wykonywane w okresie od 01.12.2018r. do 12.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
mgr Elżbieta Chajduga

 

 

 1. Zapytanie cenowe - tablica interaktywna (542 pobrania)
 2. tablica-multimedialna.docx (457 pobrań)

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawa komputerów i monitorów ( 20 szt.) dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2018r.r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

– za pośrednictwem poczty elektronicznej zspnr1skarzysko@o2.pl

Termin realizacji:
W/w sostawa będzie wykonana w okresie od 01.12.2018r. do 12.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych nr1
mgr Elżbieta Chajduga

skanowanie0086.pdf (476 pobrań)

Zapytanie-cenowe-komputery.docx (530 pobrań)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Zadanie 5: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych

Zadanie-Nr-5-BIP-INFORMACJA-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-BIP.docx (522 pobrania)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

 

INFORMACJA-z-otwarcia-ofert-BIP-1.docx (552 pobrania)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych
Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

Ogłoszenie nr 593411-N-2018 z dnia 2018-07-23 r.

Zespół Szkół Publicznych nr 1: „Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Skarżysku – Kamiennej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Pliki do pobrania:

 1. 23.07.2018-r.-UZP-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf (1097 pobrań)
 2. zał.-2-oferta-1-1.docx (561 pobrań)
 3. zał.-2-oferta.docx (604 pobrania)
 4. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (463 pobrania)
 5. Zał.-4-1-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-Nr-1-Warzywa-i-owoce.xlsx (513 pobrań)
 6. Zał.-4-2-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-Nr-2-Mięso-i-wędliny.xlsx (464 pobrania)
 7. zał.-4-3-Formularz-rzeczowo-cenowy-Zadanie-3-Dostawa-pieczywa-i-wyrobów-cukierniczych.xlsx (493 pobrania)
 8. zał.-4-4.docx (615 pobrań)
 9. zał.-4-5.docx (472 pobrania)
 10. zał.-4-6.docx (527 pobrań)
 11. zał.-nr-5-zobowiązanie-podmiotu-trzeciego.dotx (495 pobrań)
 12. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (466 pobrań)
 13. zał.-7-dla-zadań-1-6-Istotne-post.-umowy-1.doc (535 pobrań)
 14. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (573 pobrania)