SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1

w Skarżysku – Kamiennej”

Wartość niniejszego postępowania nie przekracza równowartości kwoty 214 000 euro.

 

 

 1. zał.-1-SIWZ-Warunki-przetargowe.doc (151 pobrań)
 2. zał.-2-oferta.docx (85 pobrań)
 3. zał.-3-oświadczenie-że-wykonawca-nie-podlega-wykluczeniu.docx (83 pobrania)
 4. zał.-4-1-Dostawa-mięsa-i-wędlin.xlsx (73 pobrania)
 5. zał.-4-2-Dostawa-pieczywa.xlsx (70 pobrań)
 6. zał.-4-3-Dostawa-nabiału.xlsx (80 pobrań)
 7. zał.-4-4-Dostawa-art.-spożywczych.xlsx (69 pobrań)
 8. zał.-4-5-Dostawa-mrożonek-i-ryb-mrożonych.xlsx (73 pobrania)
 9. zał.-4-6-Dostawa-wyrobów-garmażeryjnych.xlsx (68 pobrań)
 10. Zał-5-Zobowiazanie-podmiotu-trzeciego.docx (81 pobrań)
 11. zał.-6-oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej-1.doc (74 pobrania)
 12. zał.-7-dla-zadań-1-6-Istotne-post.-umowy.doc (79 pobrań)
 13. zał.-8-Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (77 pobrań)
 14. ZP400PodgladOpublikowanego.pdf (79 pobrań)
Share →