Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych
Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej”

Share →