Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawa komputerów i monitorów ( 20 szt.) dla Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia,
– warunków płatności
– oferowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.11.2018r.r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Publicznych nr 1
ul. Sezamkowa 23
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

– za pośrednictwem poczty elektronicznej zspnr1skarzysko@o2.pl

Termin realizacji:
W/w sostawa będzie wykonana w okresie od 01.12.2018r. do 12.12.2018r.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

/-/ Dyrektor Zespołu Szkól Publicznych nr1
mgr Elżbieta Chajduga

skanowanie0086.pdf (141 pobrań) Zapytanie-cenowe-komputery.docx (158 pobrań)
Share →